26/04/2018 01:27:09   
 
   
Welcome to KBank Fleet Card Online Service
   
ชื่อผู้ใช้ (User Name) :    *
รหัสผ่าน (Password) :    *
 
       Register new contact person
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบ KBank Fleet Card Online Service
หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เป็น Window XP และใช้ Internet Explorer Version 6 (IE6) จะไม่สามารถเข้าระบบได้
หากท่านต้องการเข้าใช้งานระบบสามารถเข้าไปตั้งค่า Internet Explorer ของท่านตามคู่มือที่ธนาคารแนบมานี้ Download
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย (KBank Fleet Card) ได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (หลังเลือกภาษา กด 5 0)
หาก Internet Explorer ของท่าน เป็น Version 7 ขึ้นไป
กรุณาเลือกเมนู Tools และ เลือก Compatibility View เพื่อให้การแสดงรายงานสมบูรณ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย